منوی سایت

معرفی شاخص WACC و تاثیر آن در تدوین استراتژی تامین مالی

معرفی شاخص WACC و تاثیر آن در تدوین استراتژی تامین مالی

میانگین وزنی هزینه تامین سرمایه (WACC)

برابر با میانگین وزنی هزینه ای است که برای تامین منابع مالی باید بپردازیم. این هزینه برای سرمایه گذاران از طریق سایر فرصت هایی که برای آن ها در بازار سرمایه وجود دارد، تعیین میگردد. از طرف دیگر این نرخ حداقل بازده ای است که سرمایه گذاران از مبلغ سرمایه خود انتظار دارند.